Pobierz cenniki i katalogi

Zdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WK

 

 

Prezentujemy Raporty Bieżące PPH WADEX S.A.

Wszystkie raporty archiwalne znajdziecie Państwo, klikając link:

 

Raporty Bieżące PPH WADEX S.A.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport nr 2/2011 Aneks nr 1 do prospektu Emisyjnego

Zarząd Spółki PPH WADEX SA informuje,że w Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 1 do Prespektu Emisyjnego. Przedmiotowy Aneks określa przedział wartości ceny emisyjnej akcji serii C od 11,50 PLN do 13,50 PLN

Podstawa prawna: Paragraf nr 3 Załacznika do Regulaminu ASO

 

 

Raport nr 1/2011 Zmiana rynku notowań akcji Spółki

Zarząd PPH WADEX SA informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarzadu GPW nr 1464/2010 dzień 11 stycznia 2011 będzie ostatnim dniem notowania akcji serii A2 i B Spółki na rynku NewConnect..
Jednocześnie PPH WADEX SA informuje, że na podstawie Uchwał Zarządu GPW nr 1465/2010 i 1466/2010 od dnia 12 stycznia 2011 akcji serii A2 i B Spółki będą notowane na rynku równoległym GPW.

Podstawa prawna: Paragraf nr 3 Załacznika do Regulaminu ASO

Załączniki:

 

 

Raport nr 27/2010 Złożenie wniosku do GPW o dopuszczenie od obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym

W dniu 17 grudnia 2010 roku, w związku ze spełnieniem warunków dopuszczeniowych Emitent
złożył stosowne wnioski do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A2 oraz Akcji serii B
do obrotu regulowanego na rynku równoległym.

Podstawa prawna: Paragraf 3 Załacznika nr 3 do regulaminu ASO

 

 

RAPORT nr 26/2010  PROSPEKT EMISYJNY
Spółka upubliczniła prospekt emisyjny w związku z emisją akcji serii C i wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na GPW.
Prospekt opublikowany został na stronie Emitenta: www.wadex.pl oraz na stronie Oferującego: www.bdm.com.pl


Podstawa prawna: Paragraf 3 Załacznika nr 3 do regulaminu ASO

 


RAPORT numer 25/2010
data dodania 2010-12-14
Zbycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych

Zarząd PPH WADEX SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2010 cztery osoby posiadające dostęp do informacji poufnych Spółki sprzedały łącznie 189.824 sztuk akcji po średniej cenie 11,30 PLN. I tak:
1/ Pan Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu - 50.000 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN
2/ Pan Tomasz Skrzypczak- Członek RN- 50.000 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN
3/Pani Krystyna Piechocińska- Członek RN- 44.662 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN
3/Pani Bożena Skrzypczak- Członek RN- 45.162 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN


RAPORT numer 24/2010

data dodania 2010-12-13
Sprzedaż akcji przez osoby posiadające dostęp do indormacji poufnych
Zarząd PPH WADEX SA informuje, że w dniu 10 grudnia 2010 cztery osoby posiadające dostęp do informacji poufnych Spółki sprzedały łącznie 150.000 sztuk akcji po średniej cenie 11,30 PLN. I tak:

1/ Pan Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu - 60.000 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN
2/ Pan Tomasz Skrzypczak- Członek RN- 60.000 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN
3/Pani Krystyna Piechocińska- Członek RN- 15.000 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN
3/Pani Bożena Skrzypczak- Członek RN- 15.000 sztuk po średniej cenie 11,30 PLN

 

 

RAPORT numer 23/2010
data dodania 2010-12-08
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki PPH WADEX SA informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta, w związku z ofertą publiczną 1 mln akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii: A2, B i C.RAPORT

 

 

RAPORT numer 22/2010
data dodania 2010-11-19

Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 19 listopada 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki, zbył w dniu 18 listopada 2010 roku 10.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 13,00 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.
Stroną kupującą jest inwestor branżowy.

 

 

RAPORT nr 21/2010 Zawarcie znaqczącej umowy kredytowej

Zarząd Spółki PPH WADEX SA informuje, iż została zawarta umowa z ING BANK SA na udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 10.000.000 PLN na okres 10 lat. Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjnej.

 

RAPORT nr 20/2010 Raport okresowy za II Q 2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawia raport kwartalny za okres od 1 lipca 2010 do 30 września 2010.

 

RAPORT III Q 2010 - Pełna treść

 


numer 19/2010
data dodania 2010-10-29
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III Q 2010

Zarząd PPH WADEX SA informuje, że ulega zmianie termin publikacji Raportu za III Q 2010. Nowy termin publikacji to 3 listopad 2010

 

 

RAPORT nr 18/2010 Raport okresowy za II Q 2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawia raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2010 do 30 czerwca 2010.

 

RAPORT II Q 2010 - Pełna treść

 

 

RAPORT nr 17/2010 Zmiana daty publikacji Raportu II Q 2010

Zarząd PPH WADEX SA informuje, że ulega zmianie termin publikacji Raportu za II Q 2010. Nowy termin publikacji to 30 lipiec 2010


RAPORT nr 16/2010 Zawarcie umowy zakupu nieruchomości

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10 czerwca 2010 Spółka zawarła ze spółką Komin Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowę zakupu nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ulicy Jerzmanowskiej. Wartość transakcji wynosi 3.256.731 PLN netto (3.259.580 PLN brutto).
Spółka Komin Service sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu jest podmiotem powiązanym z PPH WADEX S.A. w rozumieniu par.2 pkt 6 Rozporządzenia MF z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

RAPORT nr 15/2010 Zawarcie przdwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10 czerwca 2010 Spółka zawarła ze spółką S&P Logistic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ulicy Klimasa. Wartość transakcji wynosi 4.200.000 PLN netto (5.124.000 PLN brutto).
Spółka S&P Logistic sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu jest podmiotem powiązanym z PPH WADEX S.A. w rozumieniu par.2 pkt 6 Rozporządzenia MF z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

RAPORT numer 14/2010
data dodania 2010-05-12

RAPORT I Q 2010
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawia raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010.

Załączniki:
RAPORT I Q 2010.pdf rozmiar: 207.4 kB

 

numer 13/2010
data dodania 2010-05-12
Zmiana daty publikacji Raportu I Q 2010

Zarząd PPH WADEX SA informuje, że ulega zmianie termin publikacji Raportu za I Q 2010. Nowy termin publikacji to 12 maj 2010

 

RAPORT numer 12/2010
data dodania 2010-04-28
Dywidenda

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2010 WZ uchwaliło wypłatę dywidendy.
Treść uchwały znajduje się w załączniku.

Załączniki:
uchwala 6 Dywidenda.pdf rozmiar: 81.4 kB

 

RAPORT numer 11/2010
data dodania 2010-04-28
Treści uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu publikuje treści uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2010.

Załączniki:
protokół WZ 27 kwie 2010.pdf rozmiar: 1397.5 kB

 

RAPORT numer 10/2010
data dodania 2010-04-14
Informacja na temat stosowania przez PPH WADEX S.A. zasad ładu korporcyjnego

Zarząd PPH WADEX SA informuje o zasadach ładu korporacyjnego o których mowa w dokumencie"Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", które nie będą stosowane przez Spółkę w sposób trwały w roku 2010.

Zasada nr 1 częściowo w zakresie transmisji internetowej, rejestracji i upublicznianiu na stronie internetowej obrad walnego zgromadzenia.
Zasada nr 3 częściowo w zakresach określonych w punktach 3.7, 3.8.
Zasada nr 5
Zasada nr 11
Zasada nr 16

 


RAPORT numer 9/2010
data dodania 2010-03-31
Zwołanie Walnego Zgromadzenia - Korekta Raportu 8/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2010 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz dot oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy
15. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009
16. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009
17. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą S&P Logistic sp. o.o.
18. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Vento Nordic A/S
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie wyższej niż 800.000 zł, tj. o kwotę nie większą 200.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2,B i C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2010 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.

Podstawa prawna: Par.4 ust 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Zwolanie_WZ_27kwie2010_ogloszenie_ projekty_uchwal_ inne_zalaczniki.pdf rozmiar: 1168.0 kB

 

 

 

RAPORT nr 8/2010 Zwołanie Walnego Zgromadzenia PPH Wadex S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2010 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia PPH Wadex S.A.


RAPORT nr 7/2010 Raport roczny za rok 2009

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawia raport roczny za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Pełna treść raportu znajduje się pod poniższym skrótem.

Podstawa prawna: §5 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Roczny Wadex S.A. za rok obrotowy 2009

 

 

RAPORT numer 6/2010
data dodania 2010-03-26
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego

Zarząd PPH WADEX SA informuje, że ulega zmianie termin publikacji Raportu Rocznego. Nowy termin publikacji to 29 marzec 2010

 

 

RAPORT numer 5/2010
data dodania 2010-02-15 09:03:24
Korekta raportu 4/2010

Korekta dotyczy typu raportu - pomyłkowo określono typ jako półroczny. Właściwy typ raportu to raport kwartalny.
Zarząd PPH WADEX SA przekazuje raport za IV kwartał 2009 rozpoczynający się w dniu 1/10/ 2009 a kończący się w dniu 31/12/ 2009.

 


RAPORT numer 4/2010
data dodania 2010-02-15 08:51:28
Raport okresowy za IV kwartał 2009

Zarząd PPH WADEX SA przekazuje raport za IV kwartał 2009 rozpoczynający się 1/10/ 2009 a końcący 31/12/ 2009.

Załączniki:
RAPORT IV Q 2009.pdf rozmiar: 218.9 kB

 

 

RAPORT numer 3/2010
data dodania 2010-01-29 13:43:38
Tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu publikuje tekst jednolity statutu, w związku z zatwierdzeniem jego treści przez Sąd .
Treść statutu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
RAPORT_EBI_032010_statut_2008_stary.pdf rozmiar: 533.2 kB
RAPORT_EBI_032010_statut_tekst_jednolity.pdf rozmiar: 615.9 kB
RAPORT_EBI_032010_statut_zmiany.pdf rozmiar: 203.7 kB

 


RAPORT numer 2/2010
data dodania 2010-01-27 10:00:24
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w roku obrotowym 2010 raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

1/ raport roczny jednostkowy za 2009 rok - 9 kwiecień 2010,
2/ raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2009 - 15 luty 2010,
3/ raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2010 -14 maj 2010,
4/ raport jkwartalny ednostkowy za II kwartał 2010 - 13 sierpień 2010,
5/ raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2010 - 15 listopad 2010.

 

 


RAPORT numer 1/2010
data dodania 2010-01-15 12:07:52
Zakończenie programu dla pracowników - informacja o zbyciu akcji przez Spółkę

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach Programu dla Pracowników Spółka sprzedała 20.597 sztuk akcji własnych po cenie 9,70 PLN za sztukę, tj. wszystkie posiadane przez Spółkę akcje własne Spółki. Tym samym zostały osiągnięta cele programu, a realizacja programu została zakończona.

 RAPORT 33/2009 PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW

Załacznik do Raportu 33/2009RAP0RT 32/2009 UCHWAŁY NWZ z dnia 30/11/2009

Załącznik do Raportu 32/2009


RAPORT 31/2009 PROJEKTY UCHWAŁ NWZ w dniu 30/11/2009

Treść Raportu 31/2009
Załącznik do Raportu 31/2009


RAPORT 30/2009 Wniosek Acjonariusza dotyczący uzupełnienia porządku obrad NWZ w dniu 30/11/2009
Treść Raportu 30/2009
Załącznik do Raportu 30/2009


RAPORT 29/2009 Raport kwartalny III Kwartał 2009 r.
Treść Raportu 29/2009

 


RAPORT numer 28/2009
data dodania 2009-11-02 12:35:49
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2009 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał
4. Sporządzenie listy obecności
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej nowy tekst jednolity Statutu Spółki
8. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Walnego Zgromadzenia
9. Przyjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki
10. Przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Programu dla obecnych i wybranych byłych pracowników
oraz członków organów władz Spółki
11. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Spółkę
12. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14 listopada 2009 r. Prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.

podstawa prawna:
par. 4 ust. 2 Informacji Bieżących i Okresowych w ASO, Załącznika Nr do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie SA


Załączniki:
NWZ OPIS PROCEDUR zal do ogloszenia.pdf rozmiar: 271.7 kB
NWZ OGLOSZENIE O ZWOLANIU NWZ.pdf rozmiar: 64.4 kB

 

 

RAPORT numer 27/2009
data dodania 2009-08-26
Wyniki spółki LIPIEC 2009

Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki za miesiąc 07/2009 r. Narastająco po 7 miesiącach 2009 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 10.256,1 tys PLN Wynik operacyjny: 1.933,9 tys. PLN Wynik netto: 1.772,0 tys. PLN W analogicznym okresie 2008 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 13.123,3 tys PLN Wynik operacyjny: 2.949,4 tys. PLN Wynik netto: 2.379,7 tys. PLN Wyniki miesiąca 07/2009 Przychody ogółem: 1.602,9 tys PLN Wynik operacyjny: 325,1 tys. PLN Wynik netto: 283,3 tys. PLN Wyniki miesiąca 07/2008 Przychody ogółem: 2.064,3 tys PLN Wynik operacyjny: 402,7 tys. PLN Wynik netto: 281,7 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

 


RAPORT numer 26/2009
data dodania 2009-07-23
Raport Półroczny


Załączniki:
RAPORT POLROCZNY 2009.pdf rozmiar: 914.6 kB

 

 

numer 25/2009
data dodania 2009-06-26
Wyniki spółki MAJ 2009


Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki za miesiąc 05/2009 r. Narastająco po 5 miesiącach 2009 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 7.520,5 tys PLN Wynik operacyjny: 1.390,7 tys. PLN Wynik netto: 1.287,0 tys. PLN W analogicznym okresie 2008 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 9.591,1 tys PLN Wynik operacyjny: 2.352,6 tys. PLN Wynik netto: 1.953,9 tys. PLN Wyniki miesiąca 05/2009 Przychody ogółem: 1.295,7 tys PLN Wynik operacyjny: 366,7 tys. PLN Wynik netto: 351,8 tys. PLN Wyniki miesiąca 05/2008 Przychody ogółem: 1.625,5 tys PLN Wynik operacyjny: 343,3,3 tys. PLN Wynik netto: 289,7 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

numer 24/2009
data dodania 2009-06-24
Treść uchwał ZWZ z dnia 23 czerwca 2009

Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2009 roku. Przedmiotowy dokument zawiera treść uchwał podjętych przez ZWZ oraz informacje o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania pkt 10 porządku obrad ZWZ. Podstawa prawna : par. 4 ust. 2 pkt 5 Informacji Bieżących i Okresowych w ASO, Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW

Załączniki:
protokol ZWZA 23cze2009.pdf rozmiar: 497.5 kB

 

 

numer 23/2009
data dodania 2009-06-15 10:22:23
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 23 czerwca 2009 r

Zarząd przedstawia projekty uchwał najbliższego ZWZA w dniu 23 czerwca 2009 Pełna treść raportu znajduje się w załączniku podstawa prawna: par. 4 ust. 2 Informacji Bieżących i Okresowych w ASO, Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW

Załączniki:
EBI 23 2009 WZ06 2009 projekty uchwal.doc rozmiar: 45.0 kB

 

numer 22/2009
data dodania 2009-06-08
Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje o z wygaśnięciu umowy z Autoryzowanym Doradcą - Beskidzkim Domem Maklerskim S.A.. Jednocześnie Zarząd PPH WADEX S.A. informuje o zawarciu nowej umowy z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. Umowa obowiązuje od dnia 3 czerwca 2009 i została zawarta na czas nieokreślony.

 

numer 21/2009
data dodania 2009-05-28 10:35:59
Kwiecień 2009

Raport nr 21/2009 Wyniki spółki kwiecień 2009 Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki za miesiąc kwiecień 2009 r. Narastająco po 4 miesiącach 2009 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 6.224,8 tys PLN Wynik operacyjny: 1.024,0 tys. PLN Wynik netto: 935,2 tys. PLN W analogicznym okresie 2008 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 7.965,6 tys PLN Wynik operacyjny: 2.009,3 tys. PLN Wynik netto: 1.664,2 tys. PLN Wyniki miesiąca 04/2009 Przychody ogółem: 1.399,4 tys PLN Wynik operacyjny: 161,6,5 tys. PLN Wynik netto: 83,5 tys. PLN Wyniki miesiąca 04/2008 Przychody ogółem: 1.783,8 tys PLN Wynik operacyjny: 447,3 tys. PLN Wynik netto: 271,1 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

numer 20/2009
data dodania 2009-05-15 11:25:19
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że na dzień 23 czerwca 2009 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Pełny tekst ogłoszenie został ujęty w załączniku raportu. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

Załączniki:
EBI 20 2009 zwolanie ZWZA czerwiec 2009.pdf rozmiar: 60.4 kB

 

numer 19/2009
data dodania 2009-04-23
1szy kwartał 2009

Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje że, Spółka wypracowała w 1szym kwartale 2009 roku zysk netto w wysokości 851,7 tys. PLN. W 1szym kwartale 2008 roku PPH WADEX S.A. wypracował zysk netto na poziomie 1.395,6 tys. PLN. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

Załączniki:
EBI 19 1KW.pdf rozmiar: 130.8 kB

 


numer 18/2009
data dodania 2009-03-27
Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje że, Spółka podpisała z ING BANK Śląski S.A. kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w kwocie 1.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Spółki. Spółka zamierza przeznaczyć uzyskane środki na aktywizację bieżącej działalności oraz zwiększenie realizowanej marży jednostkowej. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

numer 17/2009
data dodania 2009-03-27 11:42:55
spółka WADEX

Posiedzenie Rady Nadzorczej
Zarząd P.P.H. WADEX S.A. informuje, że Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2008 oraz jego oceną dokonaną przez biegłego rewidenta. Zarząd Spółki przedstawił propozycję podziału zysku za 2008 rok, w ten sposób aby cały zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki oraz pozytywnie ustosunkowała się do propozycji Zarządu co do podziału zysku za 2008 rok. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

 


numer 16/2009
data dodania 2009-03-23 13:07:16
spółka WADEX

Wyniki spółki luty 2009
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki miesiąca luty 2009 r. Narastająco po 2 miesiącach 2009 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 3.216,9 tys PLN Wynik operacyjny: 559,6 tys. PLN Wynik netto: 404,6 tys. PLN W analogicznym okresie 2008 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 4.054,8 tys PLN Wynik operacyjny: 928,8 tys. PLN Wynik netto: 842,5 tys. PLN Wyniki miesiąca 02/2009 Przychody ogółem: 1.500,2 tys PLN Wynik operacyjny: 207,5 tys. PLN Wynik netto: 154,9 tys. PLN Wyniki miesiąca 02/2008 Przychody ogółem: 2.018,5 tys PLN Wynik operacyjny: 457,0 tys. PLN Wynik netto: 388,6 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

 

numer 15/2009
data dodania 2009-03-12 11:43:17
spółka WADEX

Raport Roczny

Załączniki:
RAPORT ROCZNY 2008.pdf rozmiar: 3003.4 kB

 

numer 14/2009
data dodania 2009-03-12 11:10:24
spółka WADEX

Raport Roczny

Załączniki:
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DN.31 GRUDNIA 2008.pdf rozmiar: 107.6 kB

 

 


numer 13/2009
data dodania 2009-02-27 10:53:06
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 1.646 sztuk akcji własnych po średniej cenie 9,85 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,05% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 20.597 sztuk akcji, co stanowi 0,69% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

 

numer 12/2009
data dodania 2009-02-20 13:18:24
spółka WADEX

Wyniki styczeń 2009
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wstępne wyniki miesiąca 01/2009 r. Przychody ogółem: 1.716,7 tys PLN Wynik operacyjny: 352,1 tys. PLN Wynik netto: 249,7 tys. PLN Amortyzacja:79,1 tys.PLN Wyniki miesiąca 01/2008 Przychody ogółem: 2.036,3 tys PLN Wynik operacyjny: 471,8 tys. PLN Wynik netto: 453,8 tys. PLN Amortyzacja: 44,2 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

numer 11/2009
data dodania 2009-02-20 13:17:13
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 2.048 sztuk akcji własnych po średniej cenie 10,05 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,07% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 18.951 sztuk akcji, co stanowi 0,63% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 


numer 10/2009
data dodania 2009-02-13 11:29:57
spółka WADEX

Umowa kredytu w rachunku bieżącym
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że został podpisany z BRE BANK S.A. aneks nr 18 do umowy kredytowej nr 09/070/98/Z/VV na mocy której spółka przedłużyła limit kredytowy w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000 PLN do dnia 28.01.2010. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 


numer 9/2009
data dodania 2009-02-13 11:23:45
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 1.576 sztuk akcji własnych po średniej cenie 10,00 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,05% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 16.903 sztuk akcji, co stanowi 0,56% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 8/2009
data dodania 2009-02-06 11:05:19
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 3.372 sztuk akcji własnych po średniej cenie 10,12 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,11% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 15.327 sztuk akcji, co stanowi 0,51% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 


numer 7/2009
data dodania 2009-01-30 11:15:23
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 3.416 sztuk akcji własnych po średniej cenie 9,35 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,11% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 11.955 sztuk akcji, co stanowi 0,40% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 


numer 6/2009
data dodania 2009-01-30 10:52:24
spółka WADEX

PLAN ROKU 2009
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje o przyjęciu planu na rok 2009. Wybrane pozycje z planowanego rachunku wyników za 2009 rok przedstawiają się następująco Przychody ogółem: 25.750,0 tys PLN Wynik operacyjny: 4.826,6 tys. PLN Wynik netto: 3.788,1 tys. PLN Amortyzacja: 900,0 tys. PLN W 2009 roku Spółka zamierza zrealizować przychody z tytułu sprzedaży systemów odprowadzania spalin na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku 2008. Natomiast znacznie, bowiem o ponad 100%, planuje zwiększyć sprzedaż produktów i usług pozostałych. Przedstawiony plan zawiera stan wiedzy Zarządu PPH WADEX o otoczeniu gospodarczym na dzień bieżący. Z uwagi na obserwowane dynamiczne zmiany w otoczeniu spółki, Zarząd w marcu dokona uaktualnienia przedmiotowego planu. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 


numer 5/2009
data dodania 2009-01-28 13:05:44
spółka WADEX

Wstępne wyniki spółki po 12 miesiącach 2008r
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wstępne wyniki miesiąca grudnia 2008 r. Narastająco po 12. miesiącach 2008 wstępne wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 23.864,2 tys PLN Wynik operacyjny: 4.540,5 tys. PLN Wynik netto: 3.998,8 tys. PLN Amortyzacja: 723,9 tys. PLN W analogicznym okresie 2007 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 23.894,9 tys PLN Wynik operacyjny: 2.215,7 tys. PLN Wynik netto: 2.191,6 tys. PLN Amortyzacja: 766,8 tys. PLN Wstępne wyniki miesiąca 12/2008 Przychody ogółem: 971,6 tys PLN Wynik operacyjny: -422,5 tys. PLN Wynik netto: 307,8 tys. PLN Amortyzacja:79,8 tys.PLN Wyniki miesiąca 12/2007 Przychody ogółem: 673,5 tys PLN Wynik operacyjny: -1.221,9 tys. PLN Wynik netto: -915,2 tys. PLN Amortyzacja: 65,8 tys. PLN Ostateczne wyniki roku 2008 i grudnia 2008 PPH WADEX SA poda po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2008 rok. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

numer 4/2009
data dodania 2009-01-23 11:59:48
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 3.003 sztuk akcji własnych po średniej cenie 8,73 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,1% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 8.539 sztuk akcji, co stanowi 0,28% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

 

numer 3/2009
data dodania 2009-01-16 10:59:32
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 2.498 sztuk akcji własnych po średniej cenie 8,80 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,08% wszystkich akcji Spółki. Łącznie PPH WADEX S.A. skupiło 5.536 sztuk akcji, co stanowi 0,18% wszystkich akcji spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 2/2009
data dodania 2009-01-09 12:46:02
spółka WADEX

Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 2.542 sztuk akcji własnych po średniej cenie 9,43 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,08% wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1

 


numer 1/2009
data dodania 2009-01-07 13:30:52
spółka WADEX

Zawarcie transakcji zakupu obligacji skarbowych
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż Spółka nabyła od BRE Bank SA obligacje skarbowe DS0509. Łączna wartość transakcji wynosi 3.000.173,63 PLN Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 


numer 33/2008
data dodania 2008-12-22 10:40:45
spółka WADEX

Raport nr 33/2008 Skup akcji własnych - raport bieżący
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje iż w wyniku skupu akcji własnych PPH WADEX S.A. dokonało skupu 496 sztuk akcji własnych po średniej cenie 10,19698 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,02% wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

 

numer 32/2008
data dodania 2008-12-19 10:33:08
spółka WADEX

Wyniki spółki po 11 miesiącach 2008r
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki miesiąca listopada 2008 r. Narastająco po 11ciu miesiącach 2008 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 22.892,6 tys PLN Wynik operacyjny: 4.963,0 tys. PLN Wynik netto: 3.691,0 tys. PLN Amortyzacja: 644,1 tys. PLN W analogicznym okresie 2007 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 23.222,3 tys PLN Wynik operacyjny: 3.437,5 tys. PLN Wynik netto: 3.106,9 tys. PLN Amortyzacja: 701,0 tys. PLN Wyniki miesiąca 11/2008 Przychody ogółem: 2.182,1 tys PLN Wynik operacyjny: 355,6 tys. PLN Wynik netto: 124,4 tys. PLN Amortyzacja:83,1 tys.PLN Wyniki miesiąca 11/2007 Przychody ogółem: 2.121,1 tys PLN Wynik operacyjny: 540,1 tys. PLN Wynik netto: 338,6 tys. PLN Amortyzacja: 62,5 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 


numer 32/2008
data dodania 2008-12-19 10:33:08
spółka WADEX

Wyniki spółki po 11 miesiącach 2008r
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki miesiąca listopada 2008 r. Narastająco po 11ciu miesiącach 2008 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 22.892,6 tys PLN Wynik operacyjny: 4.963,0 tys. PLN Wynik netto: 3.691,0 tys. PLN Amortyzacja: 644,1 tys. PLN W analogicznym okresie 2007 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 23.222,3 tys PLN Wynik operacyjny: 3.437,5 tys. PLN Wynik netto: 3.106,9 tys. PLN Amortyzacja: 701,0 tys. PLN Wyniki miesiąca 11/2008 Przychody ogółem: 2.182,1 tys PLN Wynik operacyjny: 355,6 tys. PLN Wynik netto: 124,4 tys. PLN Amortyzacja:83,1 tys.PLN Wyniki miesiąca 11/2007 Przychody ogółem: 2.121,1 tys PLN Wynik operacyjny: 540,1 tys. PLN Wynik netto: 338,6 tys. PLN Amortyzacja: 62,5 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 


numer 30/2008
data dodania 2008-12-01 12:03:59
spółka WADEX

Raport nr 30/2008 Regulamin skupu akcji własnych
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. podaje do publicznej informacji Regulamin skupu akcji własnych. Treść Regulaminu znajduje się w załączeniu Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

Załączniki:
regulamin - uchwala zarzadu z 28 list 2008.pdf rozmiar: 67.5 kB

 


numer 29/2008
data dodania 2008-11-26 08:50:53
spółka WADEX

Raport nr 29/2008 Wyniki spółki po 10 miesiącach 2008r
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia wyniki miesiąca października 2008 r. Narastająco po 10ciu miesiącach 2008 wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody ogółem: 20.710,5 tys PLN Wynik operacyjny: 4.607,4 tys. PLN Wynik netto: 3.566,5 tys. PLN W analogicznym okresie 2007 roku wyniki te przedstawiały się następująco: Przychody ogółem: 21.101,1 tys PLN Wynik operacyjny: 2.897,4 tys. PLN Wynik netto: 2.768,3 tys. PLN Wyniki miesiąca 10/2008 Przychody ogółem: 2.920,5 tys PLN Wynik operacyjny: 394,9 tys. PLN Wynik netto: 260,9 tys. PLN Wyniki miesiąca 10/2007 Przychody ogółem: 2.322,1 tys PLN Wynik operacyjny: 736,5 tys. PLN Wynik netto: 579,3 tys. PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 

numer 28/2008
data dodania 2008-11-19 12:49:01
spółka WADEX

Raport nr 28/2008 Treść uchwał NWZA z dnia 19 listopada 2008
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 listopada 2008 została podjęta uchwała WZA wyrażająca zgodę na skup akcji własnych spółki w celu ich umorzenia oraz upoważniająca Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności z tym związanych. Pełną treść uchwały Zarząd przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna : par. 4 ust. 2 Informacji Bieżących i Okresowych w ASO, Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW

Załączniki:
EBI 28 protokolNWZA19list2008.pdf rozmiar: 122.5 kB

 


numer 27/2008
data dodania 2008-11-18 12:08:49
spółka WADEX

Raport nr 27/2008 Otrzymanie dotacji
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że Spółka otrzymała 701.642,35 PLN tytułem dotacji na dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/4/02/1795. Niniejsza płatność zamyka rozliczenie projektu. Całkowita kwota przyznanej dotacji wynosi 1.002.346,21 PLN. Dotacja dotyczy zakupu 3 nowoczesnych obrabiarek, które pracują w PPH WADEX S.A. od lipca 2008. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

 


numer 26/2008
data dodania 2008-11-05 12:46:17
spółka WADEX

Raport nr 26/2008 Projekty uchwał NWZA w dniu 19 listopada 2008
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przedstawia projekt uchwały NWZA, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2008 roku. Projekt uchwały UCHWAŁA Nr ... z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych oraz upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki za wynagrodzeniem celem ich umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Wadex" S.A. działając na podstawie art. 359 ksh i art. 362par.1 pkt 5 ksh oraz na podstawie par. 9 statutu spółki uchwala co następuje: Par. 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPH WADEX S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki. 2. Upoważnia się zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Wadex" S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w przedmiocie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale. Par. 2 Zobowiązuje się Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Wadex" S.A. do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Par. 3 Ustała się, że wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 756.000 pln; Par 4 Po zakończeniu nabywania akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Wadex" S.A.następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Wadex" S.A.i obniżeniu kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie statutu spółki. Par. 5 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:
EBI 26 2008.doc rozmiar: 33.5 kB

 


numer 25/2008
data dodania 2008-10-24 12:31:59
spółka WADEX

Raport nr 25/2008 Wyniki 3 Kwartał 2008
Raport znajduje sie w załączniku

Załączniki:
3Q2008.pdf rozmiar: 92.8 kB

 


numer 24/2008
data dodania 2008-10-23 09:08:03
spółka WADEX

Raport nr 24/2008 Otrzymanie dotacji
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że Spółka otrzymała 300.703,86 PLN tytułem dotacji na dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/4/02/1795. Całkowita kwota przyznanej dotacji wynosi 1.002.346,21 PLN, zatem spółka oczekuje jeszcze przekazania kwoty w wysokości 701.642,35 PLN Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

 


numer 23/2008
data dodania 2008-10-22 12:35:45
spółka WADEX

Raport nr 23/2008 Wyniki miesiąca września 2008
Zarząd spółki PPH WADEX SA przekazuje wybrane dane finansowe miesiąca września 2008. Dane znajdują się w załączniku. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

Załączniki:
EBI 23 2008 wrzesien 2008.pdf rozmiar: 21.6 kB

 


numer 22/2008
data dodania 2008-10-16 09:15:53
spółka WADEX

Raport nr 22/2008 Zwołanie NWZA
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że zwołał na dzień 19 listopada 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad prezentuje się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skup akcji własnych przez PPH WADEX S.A., upoważnienia Zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki za wynagrodzeniem celem ich umorzenia oraz określenia maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na realizację skupu. 6. Wolne wnioski 7. Zamknięcie Zgromadzenia. NWZA jest konsekwencją pozytywnej opinii RN dotyczącej skupu akcji własnych PPH WADEX SA Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku Podstawa prawna : par. 4 ust. 2 Informacji Bieżących i Okresowych w ASO, Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie SA

Załączniki:
zwolanie NWZA i porządek obrad NWZA 19 list.doc rozmiar: 32.5 kB

 


numer 21/2008
data dodania 2008-09-30 13:12:30
spółka WADEX

Raport nr 21/2008 Akceptacja dofinansowania wniosku inwestycyjnego przez PARP
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu 29-09-2008 otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informację o akceptacji wniosku PPH WADEX S.A. o płatność końcową w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/4/02/1795. Skutkiem niniejszej akceptacji będzie przekazanie Spółce kwoty 1.002.346,21 PLN tytułem dotacji. Treść pisma PARP w załączeniu. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

Załączniki:
EBI nr 21 Dotacja UE.pdf rozmiar: 55.0 kB

 

 


numer 20/2008
data dodania 2008-09-25 18:16:06
spółka WADEX

Raport nr 20/2008 Opinia RN dotycząca skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. w dniu 24 września 2008 została podjęta uchwała wyrażająca zgodę na przeprowadzenie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zgodnie ze statutem spółki organem władnym by zdecydować o skupie akcji własnych jest Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które przy podejmowaniu decyzji uwzględni stanowisko RN. W najbliższym czasie Zarząd podejmie kroki zmierzające do Zwołania NWZA. Treść uchwały RN w załączeniu. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3

Załączniki:
EBI 20 2008 RN nt buyback.pdf rozmiar: 14.1 kB

 


numer 19/2008
data dodania 2008-09-19 11:38:41
spółka WADEX

Raport 19/2008 sierpień 2008
Raport nr 19/2008 Wyniki finansowe sierpień 2008 spółki PPH WADEX Zarząd Spółki przedstawia podstawowe parametry finansowe Spółki wypracowane w sierpniu 2008. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:
EBI 19 2008 okresowy sierpie.pdf rozmiar: 21.6 kB

 

 


numer 18/2008
data dodania 2008-08-26 10:41:58
spółka WADEX

Raport nr 18/2008
Raport nr 18/2008 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji oraz zakończenie notowania PDA spółki PPH WADEX SA Zarząd Spółki informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Giełdy nr 636/2008 określono dzień 27 sierpnia 2008 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oraz jednocześnie określono dzień 26 sierpnia 2008 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 


numer 17/2008
data dodania 2008-08-22 09:06:02
spółka WADEX

RAPORT 17/2008 lipiec 2008
Zarząd PPH WADEX SA informuje o wynikach osiągniętych w lipcu 2008. Szczegóły raportu w załaćzniku. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:
EBI 17 lipiec 2008.pdf rozmiar: 23.1 kB

 


numer 16/2008
data dodania 2008-08-04 13:11:07
spółka WADEX

Raport nr 16/2008 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 lipca 2008 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 560.000 zł do kwoty 600.000 zł, wynikający z emisji 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda. W chwili obecnej Spółka oczekuje na otrzymanie przedmiotowego postanowienia. Zatem na chwilę obecną na kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. w kwocie 600.000 zł składa się 1.400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1, 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

Załączniki:
EBI 16 2008.pdf rozmiar: 18.2 kB

 

numer 15/2008
data dodania 2008-08-01 08:50:50
spółka WADEX

Raport 15/2008 - Raport półroczny 2008

Załączniki:
EBI 15 2008 raport polroczny.pdf rozmiar: 785.1 kB

 

numer 14/2008
data dodania 2008-07-15
PPH WADEX SA Raport okresowy 14/2008 - czerwiec 2008


Załączniki:
EBI 14 okresowy czerwiec 2008.pdf rozmiar: 21.1 kB

 

numer 13/2008
data dodania 2008-06-17 09:24:41
spółka WADEX

Raport 13/2008 Raport Okresowy za miesiąc maj 2008

Załączniki:
SCN_20080617091722_001.pdf rozmiar: 24.3 kB

 

numer 12/2008
data dodania 2008-06-06 09:16:04
spółka WADEX

Raport nr 12/2008 Informacja o zaawansowaniu działań inwestycyjnych
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, 3 wykrawarki zostały zainstalowane. Obecnie trwa ich rozruch technologiczny. Planowane rozpoczęcie produkcji nastąpi 20 czerwca 2008. Łączna wartość maszyn to 3.416 tys. PLN brutto. Na dzień dzisiejszy 90% tej wartości zostało zapłacone przez PPH WADEX S.A. Końcowe rozliczenie nastąpi po ostatecznym odbiorze maszyn. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 11/2008
data dodania 2008-06-06 09:14:03
spółka WADEX

Raport nr 11/2008 Uzupełnienie indeksu NCIndeks o 200.000 szt PDA akcji serii B WADEX
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że uchwałą Zarządu Giełdy 200.000 szt. praw do akcji serii B PPH WADEX S.A. zostanie włączone do indeksu NCIndeks. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 10/2008
data dodania 2008-06-04 08:56:53
spółka WADEX

Raport nr 10/2008 Animator Rynku na rynku NewConnect dla PPH WADEX S.A.
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że od dnia 3 czerwca 2008 roku Beskidzki Dom Maklerski S.A. pełni zadania Animatora Rynku na rynku NewConnect dla praw do akcji spółki PPH WADEX S.A. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 9/2008
data dodania 2008-06-02 15:29:40
spółka WADEX

Raport nr 9/2008 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 426/2008 z dnia 2 czerwca 2008 wyznaczyła pierwszy dzień notowań praw do akcji serii B PPH Wadex S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł na 3 czerwca 2008 roku. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 8/2008
data dodania 2008-06-02 15:22:30
spółka WADEX

Raport nr 8/2008 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań
Zarząd PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca PPH WADEX S.A. złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji serii B na rynku New Connect na dzień 3 czerwca 2008 roku. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 7/2008
data dodania 2008-06-02 15:19:46
spółka WADEX

Raport nr 7/2008 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A2 i B oraz PDA akcji serii B
Zarząd PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2008 roku otrzymał uchwałę nr 425/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 czerwca 2008 r., w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: 1) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii A2 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B 3) 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji serii B. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 6/2008
data dodania 2008-05-29 13:17:41
spółka WADEX

Raport nr 6/2008 Informacja o dywidendzie za rok obrachunkowy 2007
Zarząd WADEX S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 marca 2008 roku podjęło uchwałę nr. 3 w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2007 przeznaczając kwotę 1.850.000 zł na wypłatę dywidendy, co daje na jedną akcję kwotę około 0,66 zł. brutto W dniu 26 marca 2008 roku dywidenda została wypłacona akcjonariuszom. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

 

 

numer 5/2008
data dodania 2008-05-29 13:14:59
spółka WADEX

Raport nr 5/2008 Informacja o blokadzie akcji serii A2
Zarząd WADEX S.A. informuje o dokonanej przez Pana Zbigniewa Piechocińskiego i Pana Tomasza Skrzypczaka blokadzie wszystkich akcji serii A2 w łącznej ilości 1.400.000 szt. Akcje zostały zablokowane na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Beskidzki Dom Maklerski. Przedmiotowe blokady akcji są wypełnieniem umów lock-up zawartych przez Pana T. Skrzypczaka i Pana Z. Piechocińskiego w dniu 4 kwietnia 2008. Zablokowane akcje stanowią całą serię akcji A2 spólki PPH Wadex SA Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

 

numer 4/2008
data dodania 2008-05-29 13:12:25
spółka WADEX

Raport nr 4/2008 Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B
Zarząd WADEX S.A. informuje o zakończonej subskrypcji akcji serii B w ofercie prywatnej WADEX S.A.: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji - 29 kwietnia 2008 r., data zakończenia subskrypcji - 16 maja 2008 r. 2) Data przydziału akcji - 16 maja 2008 r. 3) Subskrypcją objęto 200.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda. 4) Redukcja nie wystąpiła. 5) W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 200.000 akcji serii B. 6) Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 9,50 zł za akcję. 7) Zapisy na akcje serii B złożyło 15 inwestorów. 8) Akcje serii B przydzielono w ofercie prywatnej 15 inwestorom. Nie wprowadzono podziału na transze. 9) Poniesione do tej pory przez Emitenta koszty emisji i wprowadzenia do obrotu wyniosły 255 tys. zł, z czego: koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej 57 tys. zł, koszt przygotowania dokumentu informacyjnego 72 tys. zł, koszt promocji oferty 43 tys. zł., doradztwo pozostałe 75 tys. zł Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 1.

 

numer 3/2008
data dodania 2008-05-28 12:09:07
spółka WADEX

Raport nr 3/2008 Korekta raportu nr 2/2008
Raport nr 3/2008 Korekta Raportu nr 2/2008 Zarząd PPH WADEX S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2008 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, 1.400.000 akcji serii A2, 200.000 akcji serii B oraz 200.000 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 1.

 

numer 2/2008
data dodania 2008-05-28 11:48:24
spółka WADEX

Raport nr 2/2008 Wniosek o dopuszczenie do obrotu akcji serii A2, B i PDA akcji serii B
Raport nr 2/2008 Wniosek o dopuszczenie do obrotu akcji serii A2, B i PDA akcji serii B Zarząd WADEX S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2008 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 1.400.000 akcji serii A2, 200.000 akcji serii B oraz 200.000 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT numer 1/2008
data dodania 2008-05-28
Raport nr 1/2008 Uzyskanie dostępu do EBI

Zarząd WADEX S.A. informuje, że spółka WADEX S.A. w dniu 28 maja 2008 roku uzyskała, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2008 roku, dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI. W związku z powyższym od dnia dzisiejszego WADEX S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect" §10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O FIRMIE

Wadex SA należy do czołowych polskich producentów przewodów spalinowych ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem i olejem (rozwiązania dla gospodarstw domowych i przemysłu). Usługi cięcia i...

AKTUALNOŚCI NA STRONIE
31.03.2021
Zarząd PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu...» więcej
13.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia...» więcej
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.