Pobierz cenniki i katalogi

Zdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WKZdjęcie AZdjęcie CZdjęcie BZdjęcie DElementy WK

Raport bieżący nr 16 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-14
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 14 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Bożena Skrzypczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 13 grudnia 2010 roku 45.162 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

Raport bieżący nr 15 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-14
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 14 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Krystyna Piechocińska, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 13 grudnia 2010 roku 44.662 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

 


Raport bieżący nr 14 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-14
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka RN
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 14 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Tomasz Skrzypczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zbył w dniu 13 grudnia 2010 roku 50.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

 

Raport bieżący nr 13 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-14
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 14 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki, zbył w dniu 13 grudnia 2010 roku 50.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

Raport bieżący nr 12 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-13
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 13 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Bożena Skrzypczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 10 grudnia 2010 roku 15.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-13
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 13 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Krystyna Piechocińska, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 10 grudnia 2010 roku 15.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

 

Raport bieżący nr 10 / 2010  
Data sporządzenia: 2010-12-13
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 13 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Tomasz Skrzypczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zbył w dniu 10 grudnia 2010 roku 60.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

 

Raport bieżący nr 9 / 2101
Data sporządzenia: 2010-12-13
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 13 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki, zbył w dniu 10 grudnia 2010 roku 60.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 11,30 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

 

Raport bieżący nr 8 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zbycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 19 listopada 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki, zbył w dniu 18 listopada 2010 roku 10.000 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 13,00 PLN. Transakcja została zrealizowana w formie transakcji pakietowej.

 

 

Raport bieżący nr 7 / 2010
Data sporządzenia: 2010-04-28
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ w dniu 27 kwietnia 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2010 roku:

1/Zbigniew Piechociński:
- 2.122.078 głosów, co stanowiło 48,56% udziału w liczbie głosów na tym WZ i 48,23% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2/Tomasz Skrzypczak:
- 2.100.000 głosów, co stanowiło 48,06% udziału w liczbie głosów na tym WZ i 47,73% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

 

Raport bieżący nr 5 / 2010
Data sporządzenia: 2010-03-31
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia - Korekta raportu 4/2010
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2010 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz dot oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy
15. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009
16. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009
17. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą S&P Logistic sp. o.o.
18. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Vento Nordic A/S
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie wyższej niż 800.000 zł, tj. o kwotę nie większą 200.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2,B i C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki


Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2010 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.

 

 

Raport bieżący nr 4 / 2010
Data sporządzenia: 2010-03-31
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2010 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz dot oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz o wypłaty dywidendy
15. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009
16. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009
17. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą S&P Logistic sp. o.o.
18. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Vento Nordic A/S
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie wyższej niż 800.000 zł, tj. o kwotę nie większą 200.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki


Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2010 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.

 

 

Raport bieżący nr 3 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-15
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Uzupełnienie raportów ESPI 1/2010 oraz ESPI 2/2010
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 12 stycznia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki nabył w dniu 12 stycznia 2010 roku 20.597 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 9,70 PLN. Transakcja została zawarta w dniu 12 stycznia 2010 na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W uzupełnieniu Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że stroną sprzedającą przedmiotowej umowy jest PPH WADEX S.A

 

 


Raport bieżący nr 2 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-12
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Nabycie pakietu akcji PPH WADEX SA przez Prezesa Zarządu Spółki - korekta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 12 stycznia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki nabył w dniu 12 stycznia 2010 roku 20.597 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 9,70 PLN. Transakcja została zawarta w dniu 12 stycznia 2010 na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

 

 


Raport bieżący nr 1 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-12
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Nabycie pakietu akcji PPH WADEX SA przez Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że dniu 12 stycznia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki nabył w dniu 12 stycznia 2010 roku 20.597 sztuk akcji PPH Wadex S.A. po średniej cenie 9,70 PLN. Transakcja została zawarta w dniu 12 stycznia 2010 na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

 

 

Raport bieżący nr 4 / 2009
Data sporządzenia: 2009-12-02
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 listopada 2009 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2009 roku:

1/Zbigniew Piechociński:
- 2.101.481 głosów, co stanowiło 48,24% udziału w liczbie głosów na tym NWZ i 47,76% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2/Tomasz Skrzypczak:
- 2.100.000 głosów, co stanowiło 48,20% udziału w liczbie głosów na tym NWZ i 47,73% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

 


Raport bieżący nr 2 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-25
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2009 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2009 roku:

1/Zbigniew Piechociński:
- 2.101.481 głosów, co stanowiło 48,27% udziału w liczbie głosów na tym WZ i 47,76% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2/Tomasz Skrzypczak:
- 2.100.000 głosów, co stanowiło 48,23% udziału w liczbie głosów na tym WZ i 47,73% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

 

Raport bieżący nr 6 / 2008
Data sporządzenia: 2008-11-21
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 19 listopada 2008
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 19 listopada 2008. 1/Zbigniew Piechociński: 2.101.481 głosów, co stanowi 48,81% kapitału na NWZA, 49,20% głosów na NWZA i 47,76% głosów ogółem. 2/Tomasz Skrzypczak: 2.100.000 głosów, co stanowi 48,76% kapitału na NWZA , 49,17% głosów na NWZA i 47,73% głosów ogółem

 

 

Raport bieżący nr 4 / 2008
Data sporządzenia: 2008-10-22
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Nabycie pakietu akcji Spółki przez członka władz
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu 16 października 2008 Pan Zbigniew Piechociński, Prezes Zarządu Spółki zakupił 1481 sztuk akcji spółki po średniej cenie 9,59 PLN.

 

 

Raport bieżący nr 3 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-09
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Raport nr 3/2008 Nabycie pakietu akcji Spółki przez członka władz
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca otrzymał od Pani Bożeny Skrzypczak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A. zawiadomienie o nabyciu przez nią w dniu 3 czerwca 2008 roku 3.000 sztuk praw do akcji serii B spółki PPH WADEX S.A. po średniej cenie 14,00 PLN

Podstawa prawna art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

 

Raport bieżący nr 2 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-09
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Nabycie pakietu akcji Spółki przez członka władz
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2008 otrzymał od Pani Krystyny Piechocińskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A. zawiadomienie o nabyciu przez nią w dniu 3 czerwca 2008 roku 2.500 sztuk praw do akcji serii B spółki PPH WADEX S.A. po średniej cenie 14,00 PLN

 

 

Raport bieżący nr 1 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-04
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
przystąpienie do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PPH WADEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania informacji. Operatorami systemu są Zbigniew Piechociński, Ryszard Sebastian oraz Leszek Jakubów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O FIRMIE

Wadex SA należy do czołowych polskich producentów przewodów spalinowych ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem i olejem (rozwiązania dla gospodarstw domowych i przemysłu). Usługi cięcia i...

AKTUALNOŚCI NA STRONIE
31.03.2021
Zarząd PPH Wadex S.A. informuje, że w dniu...» więcej
13.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia...» więcej
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.